Algemene Voorwaarden Marley Spoon B.V.

 1. Definities

  1. Marley Spoon B.V.: de besloten vennootschap Marley Spoon B.V., gevestigd aan de Industrieweg 1 te (3433 NL) Nieuwegein, Nederland (KvK. nummer: 61458651, BTW nummer: NL854350159B01).
  2. Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.
  3. Klant: de wederpartij van Marley Spoon B.V. met wie Marley Spoon B.V. een Overeenkomst aangaat.
  4. Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.
  5. Partijen: Marley Spoon B.V. en Klant gezamenlijk.
  6. Marley Spoon B.V.: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
  7. Website: de website van Marley Spoon B.V., te vinden onder de URL: www.dinnerly.nl
  8. Product: zaken, welke Marley Spoon B.V. op haar Website aanbiedt, welke Klant kan bestellen.
 2. Toepasselijkheid

  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen.
  2. Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Totstandkoming Overeenkomst

  1. De op de website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan Marley Spoon B.V., hetzij door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
  2. In het geval dat de Overeenkomst een abonnement op de levering van producten betreft, dan is dit abonnement per week opzegbaar door zowel de Klant alsmede Marley Spoon B.V. Het abonnement dient opgezegd te worden uiterlijk 6 dagen voor de levering van het eerst volgende product. Deze deadline geldt ook voor eventuele wijziging van de overeenkomst; pauzeren of aanpassen van de bestelling van het Product.
  3. Marley Spoon B.V. garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of vergissingen is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Marley Spoon B.V. hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.
  4. Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in de laatste zin van voorgaand lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Marley Spoon B.V. er zorg voor dat - als er vooruit betaald is door de Klant - de betaalde bedragen, zo snel als dat voor Marley Spoon B.V. mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen.
  5. Marley Spoon B.V. behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.
  6. Marley Spoon B.V. levert producten in Nederland in de plaatsen zoals aangegeven in het bestelproces. Voor Vlaanderen en Brussel kunnen consumenten gebruik maken van de Belgische website, vindbaar op www.marleyspoon.be.
  7. Indien op de Website alcohol (<15% alcohol) tot een van de aangeboden Producten behoort, zal in het geval van een bestelling en levering van dit Product, de bezorger om een legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart.

   Indien niet aan het minimumleeftijdvereiste is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.
 4. Prijzen, betaling en incassokosten

  1. Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief btw, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen.
  2. Marley Spoon B.V. is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
  3. Marley Spoon B.V. heeft de holding Marley Spoon AG (Paul-Lincke-Ufer 39-40, 10999 Berlin, Germany) bevoegdheid gegeven om iDEAL- en creditcardtransacties te verwerken.
 5. Leveringstermijn

  1. De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.
  2. Marley Spoon B.V. zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
  3. Indien en voor zover Marley Spoon B.V. niet binnen 14 (veertien) dagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Marley Spoon B.V. heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.4 is dan van overeenkomstige toepassing.
 6. Reclameren

  1. Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Marley Spoon B.V. Aangezien de geleverde producten veelal dagverse/gekoelde producten betreffen, worden de spullen niet door de klant teruggestuurd naar Marley Spoon B.V. Reclamatie is alleen mogelijk indien:
   1. De klant eventuele gebreken zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum per e-mail heeft gemeld aan Marley Spoon B.V.
    
Tenzij de houdbaarheidsdatum op het moment van levering meer dan twee maanden bedraagt, in welk geval de klant uiterlijk binnen twee maanden dient te reclameren. Klant hierbij minimaal het klantnummer, naam, hoofdafleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;
   2. Klant geen van de producten van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert.
  2. Indien na onderzoek van Marley Spoon B.V.blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst zal Marley Spoon B.V. met Klant in overleg treden.
  3. Indien na onderzoek van Marley Spoon B.V. blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar. Mocht het vervangende Product niet leverbaar zijn, dan heeft de Klant recht op:
   1. óf het uitzoeken van een vervangend Product ter waarde van een Product welke niet bleek te voldoen. Het verkozen Product wordt geleverd op een van de aangeboden aflevermomenten, welke schikt voor de Klant.
   2. óf restitutie van waarde van het Product hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.4 van overeenkomstige toepassing is.
  4. Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.
 7. Aansprakelijkheid

  1. Marley Spoon B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade doordat de Klant product- en gebruiksaanwijzingen en/of waarschuwingen niet heeft opgevolgd. De KIant vrijwaart Marley Spoon B.V. ook tegen eventuele aanspraken van derden voor voornoemde schade.
  2. Marley Spoon B.V. is slechts aansprakelijk voor schade indien deze is ontstaan als rechtstreeks gevolg van het niet nakomen van haar verplichtingen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevende ondergeschikten.
  3. Marley Spoon B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade en inkomensverlies.
  4. Marley Spoon B.V. is voorts niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, bijvoorbeeld vanwege, oorlogen, rellen, pandemieën, stakingen, brand, storingen in het productieproces van Marley Spoon B.V. of haar toeleveranciers, transportproblemen of ziekte van het personeel.
  5. De aansprakelijkheid van Marley Spoon B.V. is voorts beperkt tot de schade waarvoor zij verzekerd is, dan wel zij redelijkerwijs verzekerd had moeten zijn.
  6. Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens ten behoeve van de medewerkers van Marley Spoon B.V., door haar ingeschakelde derden en andere partijen die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de met de Klant gesloten overeenkomst. Zij kunnen rechtstreeks een beroep doen op het onderhavige artikel.
 8. Verwerking persoonsgegevens

  1. Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
   1. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen;
   2. de Klant te informeren over de leveringen;
   3. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Marley Spoon B.V.
  2. Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de bestelprocedure en op de accountpagina van Marley Spoon B.V. en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Marley Spoon B.V. deze uitingen sturen.
  3. De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Marley Spoon B.V. aan te passen bij onjuistheden.
  4. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden: Marley Spoon B.V. mag gebruik maken van uw e-mailadres, dat wij hebben ontvangen in verband met de verkoop van onze goederen of de levering van onze diensten. Dit omvat het recht voor het verwerken van het e-mailadres voor zowel het contract als het gebruik voor wettelijk toegestane marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om per e-mail te informeren over nieuws en aanbiedingen van Marley Spoon B.V..
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot dergelijke advertenties.. 
Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke direct mail. Als u bezwaar hebt tegen de verwerking voor marketingdoeleinden, zullen we uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken (e-mailreclame). Het bezwaar kan vormvrij worden gemaakt. De contactgegevens zijn te vinden in het impressum of in het privacybeleid.
 9. Herroeping

  1. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien dagen vanaf de levering van de eerste box, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Aangezien de overeenkomst levering van vers producten betreft blijft de Klant in dat geval gehouden om de reeds geleverde maaltijdboxen en de boxen die ingepland zijn af te nemen en te betalen.
  2. Wanneer de Klant aanvullende producten bestelt, heeft de Klant het recht om binnen 14 dagen na levering van deze producten de bestelling te herroepen. Het herroepingsrecht geldt niet voor (vers) producten die maar beperkt houdbaar zijn. De verzendkosten van herroepen bestellingen komen voor rekening van de Klant.
  3. Herroeping is mogelijk door gebruikmaking van het bij de Algemene Voorwaarden gevoegde herroepingsformulier.
 10. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

  1. Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  2. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Marley Spoon B.V., welk contact telefonisch, schriftelijk en per email kan plaatsvinden. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Marley Spoon B.V. zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.
 11. Vouchers en cadeaubonnen

  1. Marley Spoon B.V. biedt cadeaubonnen, kortingscodes of andere varianten van vouchers (Voucher) aan, waarbij activatie per e-mail noodzakelijk is, zodat de houder producten kan ontvangen. De Voucher wordt als verkocht beschouwd na het voltooien van de betaling. De algemene voorwaarden zijn direct van toepassing zodra de Voucher toegepast wordt bij het aankopen van een product.
  2. Elke Voucher is persoonlijk. Elke Voucher kan en mag slechts éénmaal gebruikt worden; deze mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd noch direct of indirect in welke vorm dan ook worden opgeslagen in een data-ophaalsysteem zonder. Per bestelling kan maximaal een Voucher worden gebruikt.
  3. Wij behouden het recht om elke Voucher (anders dan een betaalde cadeaubon) terug te trekken of te annuleren, op welk moment, voor welke reden dan ook.
  4. Vouchers mogen alleen t worden verzilverd op de Website en niet via een andere website of communicatiemethode. Om gebruik te maken van de Voucher voert de klant de unieke code in bij het afronden van zijn bestelling. Gebruik van deze code wordt beschouwd als het akkoord gaan met deze voorwaarden en overige bijzondere voorwaarden zoals vermeld in de Voucher.
  5. Kortingen vermeld op de Vouchers zijn van toepassing op de prijzen van de bestelde producten.
  6. Marley Spoon B.V. behoudt het recht om vouchercodes voor specifieke producten ongeldig te maken.
 12. Overige bepalingen

  1. Marley Spoon B.V. is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. De Klant heeft bij wijziging van de voorwaarden het recht om zijn overeenkomst met ingang van de wijziging op te zeggen. Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Marley Spoon B.V. inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Herroepingsrecht Formulier

Aan: hoi@dinnerly.nl

Ik/Wij (*)____________________ deel delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)____________________ herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)____________________ /Ontvangen op (*)____________________

Naam/Namen klant(en) ____________________

Adres klant(en) ____________________

Handtekening van klant(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________, ____________________

Datum ____________________

(*) Weghalen wat niet van toepassing is.