Algemene Voorwaarden Marley Spoon B.V.

 1. Definities
  1. Marley Spoon B.V.: de besloten vennootschap Marley Spoon B.V., gevestigd aan de Industrieweg 1 te (3433 NL) Nieuwegein, Nederland (KvK. nummer: 61458651, BTW nummer: NL854350159B01).
  2. Klant: de wederpartij van Marley Spoon B.V. met wie Marley Spoon B.V. een Overeenkomst aangaat.
  3. Partijen: Marley Spoon B.V. en Klant gezamenlijk.
  4. Overeenkomst: het abonnement dat de Klant met Marley Spoon B.V. heeft afgesloten inzake de koop en levering van producten en/of diensten van Marley Spoon B.V.
  5. Order: bestelling van een product en/of dienst die een Klant plaatst in het kader van de door hem gesloten Overeenkomst.
  6. Website: de website en/of een mobiele app van Marley Spoon B.V., te vinden onder de URL: www.dinnerly.nl.
  7. Voucher: de kortingscode en/of cadeaubon die de Klant kan inzetten op de website van Marley Spoon B.V. om ter hoogte van de waarde daarvan producten aan te schaffen c.q. een korting op producten te ontvangen.
 • Toepasselijkheid
  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en Bestellingen, eventuele (e-mail) nieuwsbrieven, de Website, alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen.
  2. Toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Totstandkoming Overeenkomst
  1. De op de Website aangeboden producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door een order te plaatsen van een Bestelling.
  2. De overeenkomst is per week opzegbaar door zowel de Klant als door Marley Spoon B.V. De overeenkomst dient opgezegd te worden uiterlijk 6 dagen voor de levering van het eerstvolgende product. Deze deadline geldt ook voor eventuele wijziging van de Overeenkommst; pauzeren of aanpassen van de Bestelling van een product.
  3. Om de eerste bestelling te annuleren dient de Klant contact op te nemen met de Klantenservice van Marley Spoon B.V.. Voor alle volgende bestellingen kan de Klant overslaan of wijzigingen aanbrengen in het account gedeelte.
  4. Marley Spoon B.V. garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of vergissingen is. Druk- en zetfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen. Indien Marley Spoon B.V. hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.
  5. Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als bedoeld in lid 3, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Marley Spoon B.V. er zorg voor dat de betaalde bedragen zo snel als dat voor Marley Spoon B.V. mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen.
  6. Marley Spoon behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de overeenkomst op enig moment niet te verlengen zonder opgaaf van redenen.
  7. Marley Spoon B.V. levert producten in heel Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Voor Vlaanderen en Brussel kunnen consumenten gebruik maken van de Belgische website, vindbaar op www.marleyspoon.be.
  8. Indien de Klant een product bestelt dat (deels) bestaat uit alcohol zal de bezorger bij levering om een legitimatie vragen indien onduidelijk is of degene die het product aanneemt de 25-jarige leeftijd heeft bereikt. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdvereiste is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.
 • Markt Artikelen
  1. Voor een bepaalde week kan de Klant ervoor kiezen de Bestelling aan te vullen met een of meer afzonderlijke artikelen uit de rubriek “Markt” van de Website (Marktartikelen).
  2. Marktartikelen zijn alleen verkrijgbaar als aanvulling op een Bestelling met abonnement; zij kunnen niet als op zichzelf staande artikelen worden gekocht.
  3. Alle door de Klant toegevoegde Marktartikelen maken deel uit van de Bestelling voor de betreffende week.
  4. Marktartikelen worden alleen in de desbetreffende week samen met de Bestelling geleverd; zij maken geen deel uit van het abonnement en worden niet op periodieke basis geleverd.
  5. De prijs die de Klant wordt aangerekend voor Marktartikelen zal worden toegevoegd aan de prijs van de Bestelling voor de desbetreffende week.
  6. Het toevoegen van Marktartikelen aan de Bestelling zal niet leiden tot extra bezorgkosten.
  7. De in deze voorwaarden opgenomen regels betreffende het pauzeren of wijzigen van een Order zijn eveneens van toepassing op alle Marktartikelen die in die Bestelling zijn opgenomen.
 • Prijzen, betaling en incassokosten
  1. Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief het van toepassing zijnde btw-tarief, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn inclusief verzendkosten, tenzij anders weergegeven.
  2. Marley Spoon B.V. is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Wanneer Marley Spoon de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogt, heeft de Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag van de prijsverhoging.
  3. Marley Spoon B.V. heeft de holding Marley Spoon SE (Paul-Lincke-Ufer 39-40, 10999 Berlin, Germany) bevoegdheid gegeven om iDEAL, PayPal – en creditcardtransacties te verwerken, evenals andere financiële transacties.
  4. Indien de Klant een automatische incasso wenst in te stellen, brengt Marley Spoon BV 0,02 EUR in rekening voor het verzamelen van de bankgegevens van de Klant. Dit bedrag zal automatisch worden afgetrokken van de prijs van de volgende bestelling van de Klant.
  5. De vorderingen van Marley Spoon zijn per direct opeisbaar. Ingeval van te late betaling, waaronder begrepen een gestorneerde betaling, is Marley Spoon B.V. gerechtigd om de Klant – indien deze 14 dagen na ontvangst van een ingebrekestelling nog niet heeft betaald – de op grond van de wet verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
  6. Alle informatie die de klant verstrekt in het bestelproces moet up-to-date en waarheidsgetrouw zijn; dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de aangegeven machtiging om de in de bestelling vermelde betaalmiddelen te gebruiken. Indien een betaling om welke reden dan ook, waaronder verval, overschrijding van de limiet of onvoldoende saldo, niet succesvol wordt afgewikkeld, kan Marley Spoon B.V. uw bestelling verwerken, in welk geval u verantwoordelijk blijft voor eventuele niet-geïnde bedragen en Marley Spoon B.V. (of een van haar gelieerde ondernemingen of dienstverleners) machtigt om de betaling op een later tijdstip te innen.
 • Leveringstermijn
  1. De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en in bevestigingse-mails zijn indicatief.
  2. Marley Spoon B.V. zal zich inspannen om deze indicatieve levertijden na te komen.
  3. De Klant is er verantwoordelijk voor dat levering op het opgegeven adres en binnen het opgegeven tijdsbestek mogelijk is. Indien levering niet mogelijk is, is de Klant in verzuim met de aanvaarding en zijn eventuele kosten en schade voor rekening van de Klant.
  4. Niettegenstaande de bepaling in artikel 6.3, indien en voor zover Marley Spoon B.V. niet in staat is de bestelde producten binnen 14 (veertien) dagen aan de Afnemer te leveren, om welke reden dan ook, behalve dat de Klant de mogelijkheid van levering niet heeft gegarandeerd, heeft de Afnemer het recht, nadat Marley Spoon B.V. de Afnemer heeft medegedeeld de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn te kunnen uitvoeren, de Bestelling te annuleren. Artikel 3.4 is dan van overeenkomstige toepassing.
 • Klachten
  1. Indien en voor zover naar mening van de Klant de kwaliteit van het product niet voldoet aan de Overeenkomst en of in het geval van andere klachten treedt de Klant in overleg met Marley Spoon B.V. Aangezien de geleverde producten veelal dagverse/gekoelde producten betreffen, worden de spullen niet door de klant teruggestuurd naar Marley Spoon B.V. Reclamatie is alleen mogelijk indien:

   a. De klant eventuele gebreken zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum per e-mail heeft gemeld aan Marley Spoon B.V..
   b. Klant hierbij minimaal het klantnummer, naam, hoofdafleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;
   c. Klant geen van de producten van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert.
  2. Indien na onderzoek van Marley Spoon B.V. blijkt dat de kwaliteit van een door haar geleverd product niet voldoet, heeft de Klant recht op een creditering van zijn Marley Spoon account, ter waarde van het product.
  3. Indien het product onderdeel uitmaakt van een maaltijdbox, bestaat slechts recht op creditering ter waarde van het product en derhalve niet ter waarde van de maaltijdbox als geheel. Het voorgaande geldt onverminderd alle overige wettelijke rechten van de Klant.
 • Aansprakelijkheid
  1. Marley Spoon B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade doordat de Klant product- en gebruiksaanwijzingen en/of waarschuwingen niet heeft opgevolgd. De KIant vrijwaart Marley Spoon B.V. ook tegen eventuele aanspraken van derden voor voornoemde schade.
  2. Marley Spoon B.V. is slechts aansprakelijk voor schade indien deze is ontstaan als rechtstreeks gevolg van het niet nakomen van haar verplichtingen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevende ondergeschikten.
  3. Marley Spoon B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade en inkomensverlies.
  4. Marley Spoon B.V. is voorts niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, bijvoorbeeld vanwege, oorlogen, rellen, pandemieën, stakingen, brand, storingen in het productieproces van Marley Spoon B.V. of haar toeleveranciers, transportproblemen of ziekte van het personeel.
  5. De aansprakelijkheid van Marley Spoon B.V. is voorts beperkt tot de schade waarvoor zij verzekerd is, dan wel zij redelijkerwijs verzekerd had moeten zijn.
  6. Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens ten behoeve van de medewerkers van Marley Spoon B.V., door haar ingeschakelde derden en andere partijen die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de met de Klant gesloten overeenkomst. Zij kunnen rechtstreeks een beroep doen op het onderhavige artikel.
 • Verwerking persoonsgegevens en marketing activiteiten
  1. Marley Spoon verwerkt de gegevens van de Klant overeenkomstig haar privacy beleid.
  2. Marley Spoon B.V. mag gebruik maken van het e-mailadres van de Klant. Dit omvat het recht voor het verwerken van het e-mailadres voor zowel het contract als het gebruik voor wettelijk toegestane marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om per e-mail te informeren over nieuws en aanbiedingen van Marley Spoon B.V.
  3. De Klant heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.
 • Herroeping
  1. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien dagen vanaf de levering van de eerste box, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Aangezien de overeenkomst levering van versproducten betreft blijft de Klant in dat geval gehouden om de reeds geleverde maaltijdboxen en de boxen die ingepland zijn af te nemen en te betalen.
  2. Wanneer de Klant aanvullende producten bestelt, heeft de Klant het recht om binnen 14 dagen na levering van deze producten de bestelling te herroepen. Het herroepingsrecht geldt niet voor (vers) producten die maar beperkt houdbaar zijn. De verzendkosten van herroepen bestellingen komen voor rekening van de Klant.
  3. Herroeping is mogelijk door gebruikmaking van het bij de Algemene Voorwaarden gevoegde herroepingsformulier.
 • Toepasselijk recht
  1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Voucher
  1. Elke Voucher is persoonlijk. Elke Voucher kan en mag slechts éénmaal gebruikt worden; deze mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd noch direct of indirect in welke vorm dan ook worden opgeslagen in een data-ophaalsysteem. Per bestelling kan maximaal een Voucher worden gebruikt.
  2. Marley Spoon B.V. behoudt zich het recht om elke Voucher voor zover kosteloos verstrekt geheel te annuleren, of deze buiten toepassing te laten op specifieke producten op welk moment en om welke reden dan ook.
  3. Een voucher mag alleen worden verzilverd op de Marley Spoon website en niet via een andere website of communicatiemethode. Om gebruik te maken van de Voucher voert de Klant de unieke code in bij het afronden van zijn bestelling. Gebruik van deze code wordt beschouwd als het akkoord gaan met deze voorwaarden en overige bijzondere voorwaarden zoals vermeld in de Voucher.
  4. De korting zoals vermeld op een Voucher is van toepassing op de prijzen van de bestelde producten. Bezorgkosten die buiten de reguliere tarieven vallen, zijn niet van toepassing.
 • Overige bepalingen
  1. Marley Spoon B.V. is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. De Klant heeft bij wijziging van de voorwaarden het recht om zijn overeenkomst met ingang van de wijziging op te zeggen. Bij opzegging op deze grond blijven de reeds geplaatste orders staan, Marley Spoon B.V. zal deze nog uitvoeren onder de Algemene Voorwaarden zoals die van toepassing waren ten tijde van het plaatsen van de order.
  2. Indien en voor zover er door Marley Spoon B.V. inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Herroepingsrecht Formulier

Aan: hoi@dinnerly.nl
Ik/Wij (*)____________________ deel delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)____________________ herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)____________________ /Ontvangen op (*)____________________
Naam/Namen klant(en) ____________________
Adres klant(en) ____________________
Handtekening van klant(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________, ____________________
Datum ____________________
(*) Weghalen wat niet van toepassing is.